www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Budoucí podoba nám. J. A. Alise si zaslouží architektonickou studii

2019-11-12 10:33:33 | Markéta Škodová, Michal Profant ©

Město Příbram má tři centrální náměstí. Dvě z nich prošla v posledních letech úpravami, označovanými jako rekonstrukce. To třetí, březohorské náměstí J. A. Alise, rekonstrukce čeká.

Foto

Náměstí Jana Antonína Alise s kostelem sv. Vojtěcha - Příbram, Březové Hory.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Naše město se skládá v podstatě ze dvou sídel, starší Příbramě a později osamostatněných Březových Hor. Náměstí J. A. Alise jako centrum jednoho z nich si logicky zasluhuje velikou pozornost. Nejenom kvůli občanům, kteří tu bydlí, ale i kvůli desetitisícům turistů, kteří tudy každoročně projdou při návštěvě Hornického muzea. Bez nadsázky lze říci, že centrum Březových Hor je vizitkou celé Příbrami. To, že tento prostor je naše „rodinné stříbro“, zohledňuje nejen jeho historie, dochovanost, ale i památková ochrana.

Současné náměstí J. A. Alise ve skutečnosti tvoří polovinu historického centrálního prostoru Březových Hor. Po založení a osídlení Hor v 50. letech 16. století se vyměřené plochy pro obytnou zástavbu soustředily kolem dnešní Prokopské ulice a Pahorku, v úseku historické cesty z Příbramě směrem k důlním nalezištím a dále k jihu. V následujících stoletích se nová výstavba pozvolna přemístila jižněji k přirozeně vzniklému křížení cest, spojujících jednotlivé šachty s okolím. Tím vznikla ve svahu podlouhlá nepravidelná plocha, v horní části vymezená starou cestou s hospodou a školou, na dolním konci pak otevřeným vodním kanálem pozdějších struh. Přirozenou součásti se stalo pohlcení starších důlních děl obytnou zástavbou, kdy pro náměstí je důležitá existence Kovářské šachty, umístěné severozápadně od dnešního kostela, a starší šachtice v místě pozdějšího Ševčinského dolu. Zřejmě až od druhé poloviny 18. století, ruku v ruce s rozvojem Hor, přebírá funkci hlavní komunikace středem prostoru protažená cesta, dnešní Husova a Rožmitálská ulice. Podoba nepravidelné rostlé návsi je patrná z nejstarších map, kdy převážná část staveb březohorské osady byla tvořena drobnějšími hornickými/dělnickými chalupami. Pro období druhé poloviny 19. století je typická vizuální a prostorová přeměna návsi na náměstí, završená výstavbou nového kostela sv. Vojtěcha. S touto stavbou souvisel významný urbanistický zásah, kdy vybouráním bývalé hospody a výstavbou kostela na jejím místě vznikl nový prostor, významně rozšiřující původní plochu návsi. Tento stav zůstal beze změn zachován až do 70. let 20. století, kdy došlo k hrubému narušení urbanistické struktury plošnými demolicemi zvláště na severovýchodní straně současného náměstí J. A. Alise.

Domníváme se, že budoucí podoba nám. J. A. Alise by se neměla odvíjet od výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace, jako tomu bylo u rekonstrukcí nám. TGM a nám. 17. listopadu. To znamená, že by neměla vzejít ze zadání výhradně technického řešení, kdy se prakticky poptává výměna povrchů, inženýrských sítí a osazení novým mobiliářem, příp. zelení, aniž by byla předem určená podoba celku. Samotnému zadání projektu by měl předcházet jeho návrh v podobě architektonické studie, vybrané nejlépe za pomoci architektonické soutěže. Úprava veřejného prostoru by totiž měla být něčím víc než jen technickým řešením. Měla by zohlednit urbanismus města, jeho potřeby, estetiku, funkčnost a širší kontext. O tom mluvil už římský stavitel Marcus Vitruvius, když říkal, že dobrá stavba má tři složky, které musejí být v souladu. Jsou to 1. venustas (ladnost, půvab, estetika), 2. utilitas (funkčnost, užitečnost, prospěšnost) a 3. firmitas (technické řešení, pevnost, spolehlivost). Taková stavba je tedy 1. krásná, 2. účelná a 3. stabilní. Omezení se na výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace zajišťuje jen to „stabilní, technické“.

Architektonická soutěž nejlépe prověří záměr. Ten její pomocí získá formu i obsah, myšlenky se tu „zhmotní“. To, že soutěže vedou ke kultivaci veřejného prostoru, si uvědomují nejen soukromí investoři, ale i české obce. Každým rokem totiž počet těchto soutěží stoupá, neboť zadavatelé mimo jiné vidí, že jejich prostřednictvím se na jednom místě sejde ohromné množství invence a možností řešení. Například v architektonicko-urbanistické soutěži na řešení náměstí T. G. Masaryka ve velikostně srovnatelném Táboře, kde žije zhruba 34 tisíc obyvatel, rozhodovala porota mezi 51 návrhy. Za ceny a odměny v této soutěži město zaplatilo 310 000,- Kč. V poměru k výši budoucí investice stojí uspořádání takové soutěže překvapivě málo, náklady obvykle činí 2–2,5 procenta z celkových investičních nákladů na stavbu a v konečném důsledku investorovi přinášejí finanční úsporu. 

Jen na příkladu z Tábora vidíme, že vyhlašovatel získává v soutěži řadu konkrétních návrhů, ze kterých může vybírat ten nejoptimálnější. Výběr pak spolu s ním provádí odborná porota, jejíž činnost je zákonem podrobně upravena tak, aby její rozhodování bylo transparentní, nepodjaté a nestranné, avšak aby současně poskytovala vyhlašovateli nejvyšší možný odborný servis. Soutěž o návrh je běžně používána k propagaci správného způsobu správy a hospodaření obce, její vyhlášení přispívá k medializaci obce jako celku a zlepšuje obraz sídla v regionálním i celonárodním měřítku.

Architektonické soutěže mají samozřejmě i své nevýhody. Jsou to příprava, hodnocení a celková administrace, které jsou časově mnohem náročnější než výběrové řízení na projektanta. Kromě toho, že při přípravách poskytuje vyhlašovatelům bezplatnou odbornou konzultaci Česká komora architektů, má ale město Příbram tu výhodu, že v těchto oblastech může do velké míry využít služeb svého městského architekta. V České republice má v současnosti vlastního městského architekta „jen“ cca 80 měst a obcí.

Do úvahy dáváme na tomto místě i to, že architektonická studie řešení nám. J. A. Alise by měla pojmout širší prostor, a to včetně nám. Hynka Kličky. Obě náměstí dělí jen frekventovaná Rožmitálská ulice, a tvoří tedy jeden přirozený urbanistický celek. Vybudování jihovýchodního obchvatu přinese v této části významné zklidnění dopravy, což znamená, že tato náměstí budou reálně daleko víc propojená.

Na architektonické soutěži na nám. J. A. Alise si město Příbram může také vyzkoušet postup při plánování veřejného prostoru, které dozajista v budoucnu čeká třeba (z hlediska urbanismu „složitější“) Jiráskovy sady. Jsme přesvědčení, že zodpovědné a uvážlivé zacházení s veřejným prostorem ocení občané současní i budoucí.

Markéta Škodová, Michal Profant

(Obrázky je možno kliknutím zvětšit)

1. Schéma vedení staré cesty Březovými Horami s vyznačením základních šachet. M. Profant, 2016.
2. 1764 – 1768: I. vojenské mapování, Čechy. [dostupné in: http://oldmaps.geolab.cz/].
3. Před 1843. [Archiv DIAMO].
4. 1839: Císařský otisk stabilního katastru. [ÚAZK].
5. 1839-cca1872: Originální mapa stabilního katastru, reambulovaná mapa. [ÚAZK].
6. 1889: Katastrální mapa evidenční. [Archiv DIAMO].
7. 1938: Kolmý letecký snímek. [dostupné in: lms.cuzk.cz].
8. 2016: Ortofotomapa, současný stav. [dostupné in: mapy.cz].


Markéta Škodová, Michal Profant ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Jiří Schmidt Vloženo: 2019-11-13 22:44:55 IP: 109.72.12.***
Velmi dobře a odborně správně napsaný článek. Jen se obávám, že v dohledné době nedojde ani k projektove příprave, natož k vlastní realizaci....Tempo, jakym pokračuje už 10 let slibovaná a stále odkladana oprava Prokopské ulice ukazuje,že Březove Hory jsou permanentně na okraji zajmu příbramských zastupitelů.....
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2019-11-13 16:58:28 IP: 194.213.41.***
Plně s Vámi souhlasím a pokud by se toto povedlo, chce se mi vykřiknout "BUDE LÍP", ale jelikož toto "sousloví" se zprofanovalo zůstanu raději u konzervativního pokyvování hlavou a tichého pobrukování "DOBRÁÁÁÁÁ".
Autor:tom Vloženo: 2019-11-12 17:45:31 IP: 46.135.45.***
navrhuji náměstí uzavřít pro veškerou dopravu

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka