www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Cena města Dobříše v roce 2020

2020-04-20 06:58:11 | Město Dobříš, Šárka Krůtová, DiS. ©

Znáte výjimečnou osobnost nebo kolektiv, který si zaslouží ocenit za celoživotní přínos, významnou činnost, dílo nebo prezentaci města Dobříše v daných oblastech? Navrhněte je na Cenu města Dobříše!

Foto

Město Dobříš.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Udělování Ceny města Dobříše (dále jen „CMD“) upravuje statut, který byl schválen zastupitelstvem města v dubnu tohoto roku a zaznamenal několik zásadních změn, se kterými vás chceme seznámit.

1) Zastupitelstvo města Dobříše uděluje CMD jak za celoživotní přínos, tak za významnou činnost, dílo nebo prezentaci města Dobříše v těchto oblastech: hospodářský rozvoj, kultura, sport, věda a výzkum, ekologie, umění, výchova a vzdělávání a jiné (např. za záchranu života apod.).

2) CMD:
* se udělují jednou za dva kalendářní roky, a to vždy v sudém kalendářním roce,
* nemusí být udělena a není na ni právní nárok,
* může být udělena jednotlivci i kolektivu, fyzické i právnické osobě,
* může být udělena jednotlivci i po jeho smrti „In memoriam“,
* z nominací na udělení CMD jsou vyloučeni členové zastupitelstva města, dále pak zaměstnanci města a městem zřízených, * řízených nebo ovládaných subjektů za činnost, kterou vykonávají v rámci svých pracovních povinností,
nemůže být udělena osobě či kolektivu za stejnou činnost, za kterou již stejné ocenění získal.

3) Nominace na udělení CMD musí obsahovat povinné údaje:
* jméno a adresu nominovaného kandidáta,
* zdůvodnění předkládaného návrhu,
* jméno a adresu předkladatele/navrhovatele.

Přílohou nominace je písemný souhlas navrženého kandidáta s jeho nominací na udělení ceny, jinak se k návrhu nepřihlíží. V případě návrhu kandidáta „In memoriam“ tento souhlas svědčí osobě dle příbuzenského vztahu blízké. Nominace, která nesplňuje tyto náležitosti, může být považována za neplatnou a z dalšího projednávání je vyloučena. Za správnost údajů odpovídá navrhovatel/předkladatel.

4) Nominaci na udělení CMD mohou podávat jednotlivci, kolektivy, jakákoliv fyzická či právnická osoba, a to vždy písemně na podatelně MěÚ Dobříš, nebo prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, datovou schránkou, případně elektronickou poštou na mail:epodatelna@mestodobris.cz.

5) Každý kandidát na udělení CMD musí být navržen samostatnou nominací, kdy počet nominací jednoho kandidáta není pro udělení CMD rozhodující.

6) Informace po podaných nominacích na udělení CMD se veřejnosti nesdělují.

7) Návrhy kandidátů jsou přijímány městem Dobříš průběžně, avšak nejpozději do 31.3. kalendářního roku, v němž se CMD uděluje.

Cena města Dobříše v roce 2020 bude předána starostkou města Dobříše na slavnostním večeru v sobotu 3. října 2020 v Zrcadlovém sále zámku Dobříš.

(Zdroj: mestodobris.cz)


Město Dobříš, Šárka Krůtová, DiS. ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Věnujte prosím pozornost jízdním řádům, platným v době Nouzové stavu, které najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka