www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

2017-06-21 08:04:41 | Ing. Václav Dvořák ©

Červnové zastupitelstvo probíhalo za úmorného vedra. Mělo několik zajímavých bodů, které hrozily protažením do noci, ale vše dobře dopadlo. Zastupitelé si nakonec popřáli pěkné léto a docela v klidu jsme se na 3 měsíce rozešli.

Foto

Ing. Václav Dvořák, člen Rady Města Příbrami.
(Foto Pavlína Svobodová ©)

Prvním zajímavým bodem byla žádost investiční firmy, zastupované panem Knolem, o prodej velkého pozemku u Evropské ulice. Tento podnikatel vešel v Příbrami ve známost zejména obchodem z roku 2011, kdy město pod vedením starosty Řiháka provedlo s jeho firmou NEXT BUILDING, s.r.o. tak neuvěřitelně nevýhodnou směnu pozemků, že z toho zůstal rozum stát. V důsledku nevýhodné směny pozemků tehdy město utržilo za své pozemky v průmyslové lokalitě Evropská za každý m2 několik desetikorun. Ještě před jednáním ZM probíhala s panem Knolem licitace o ceně. Posudek města hovořil o ceně 650 Kč/m2, posudek pana Knola vypovídal o ceně 3x nižší. Rada města navrhla prodej za cenu dle posudku města, pan Knol nakonec nabídl 570 Kč/m2 – hodně se tedy přiblížil postoji města. Vzhledem k historii jsem byl zvědav na názor pana Řiháka, ten se však z jednání zastupitelstva města omluvil. Proběhla delší debata, kdy jsem měl chvílemi dojem, že některým zastupitelům uniká důležitost našeho rozhodnutí. Nakonec byl odsouhlasen návrh v podobě, jak jej předložila rada města. Doufám, že pan Knol vzhledem k tomu, jak v minulosti s městem „dobře“ obchodoval, a k rozsáhlosti svých plánu v oblasti, tuto cenu přijme. Chci hodně zdůraznit rozdíl v jednání zejména rady města, ale i zastupitelstva města, v roce 2011 a nyní.

Dalším bodem bylo schválení závěrečného účtu města a jeho účetní závěrky. Zastupitelé měli k dispozici rozsáhlý materiál, který jsem doplnil o názory auditora města. Auditor ve svém vyjádření velmi vyzdvihl hospodaření města, většina ekonomických ukazatelů se trvale zlepšuje. Zároveň jsem ale sdělil, že město dosáhlo účetní ztráty kolem 50 mil Kč. Bylo to způsobeno výlučně nápravou starých chyb, kdy náklady ve výši asi 130 mil Kč měly být zaúčtovány do let před rokem 2015. Jednalo se o doúčtování starých odpisů, o odpis nedobytných pohledávek městské realitní kanceláře apod. Nebýt těchto oprav, které bohužel budou pokračovat i v roce 2017, město by dosáhlo zisku asi 70 mil Kč. Kdyby… Naštěstí se jedná jen o účetní operace, které nemají dopad do cash flow města. Sdělil jsem zastupitelům, že hospodaření je zdravé a jdeme správným směrem. Jedná se veledůležité informace, neboť od finančních možností města se vlastně odvíjí vše ostatní. Diskuse k tomuto bodu byla zcela zanedbatelná a závěrka města byla schválena. Pouze Petr Kareš se zdržel a Ivan Šedivý nehlasoval (v diskusi nevystoupili).

Zastupitelstvo města mělo v programu opět dotace – a ty budí vášně. Na pořad jednání přišla žádost klubu Spartak o dotaci 300 tis. Kč. Vystoupil jsem a sdělil zastupitelům, že s panem Králíčkem, jako představitelem Spartaku, jsou vedena mnohaměsíční nepříjemně zdlouhavá jednání o úpravě dvou nájemních smluv mezi Spartakem a městem, jejichž cílem je jednak jejich standardizace, jednak náprava starých nedostatků. Řekl jsem, že si činnosti tohoto klubu velmi vážím, ale že bych očekával, že bude mít k městu – zvláště když od něj chce dotace – lepší přístup. Proto jsem navrhl, aby bylo poskytnutí dotace podmíněno tím, že budou obě nové smlouvy podepsány do konce června. Dodám, že takový přístup byl před jednáním zastupitelstva města probrán s právničkou města a byl shledán jako zcela legitimní. V diskusi vystoupil pan Králíček, přiznal, že se jednání o smlouvách velmi táhne, nicméně přislíbil jejich podpis v řádu dnů. V další diskusi vystoupili někteří zastupitelé, kteří zpochybňovali, zda může město poskytnout dotaci „podmíněně“. Poměrně agresivně vystoupil pan Stříbrnský z TOP 09, který takový postup označil za „zvrhlost“ a hraničící s „vydíráním“. Ponechám stranou, že je právně mimo (když může město dotaci poskytnout i neposkytnout, tak ji může poskytnout i podmíněně), je však smutné, jak také může vypadat vztah mezi koaličními partnery. Naštěstí se to týká jen jeho osoby. Vzhledem ke slibu pana Králíčka jsem vzal svůj návrh zpět a dotace byla následně odsouhlasena.

Dalším dotačním bodem byla dotace na Rally Příbram. Minulé zastupitelstvo města schválilo dotaci 100 tisíc, ač byla podána žádost na vyšší částku. Řada zastupitelů viděla jako problém dluh po minulých organizátorech závodů a velkou polaritu příznivců a odpůrců takových závodů. Nový organizátor starý dluh uhradil a nyní žádal o zvýšení dotace o 100 tis. Kč. Zastupitelé po kratší debatě navýšení odsouhlasili.

Překvapivě klidným bodem byl návrh na zřízení nové městské organizace, která by provozovala budoucí rekonstruovaný aquapark. Ve hře byla varianta příspěvkové organizace nebo s.r.o. Můj názor je, že s.r.o. je dobrá varianta tam, kde je velká pravděpodobnost ziskovosti, pro ostatní případy je vhodnější příspěvková organizace. Nejedná se ale o zásadní věc, i příspěvková organizace může hospodařit se ziskem. Po krátké diskusi byl jasně odsouhlasen záměr založit příspěvkovou organizaci. Zastupitelé Danda a Stefanidesová se hlasování zdrželi.

Mně osobně udělal velkou radost postup zastupitelstva města, kdy byl odsouhlasen výkup pozemku v půdorysu bývalé železniční vlečky od místa, kde je přístup k nádražní lávce až ke křížení s Nádražní ulicí. Jednání o výkupu probíhala se zástupcem spolumajitelů složitě a dlouho, nakonec jsme však dosáhli se spolumajiteli dohody a já jim za to děkuji. Výkup umožní vybudovat ze strany Nádražní ulice k lávce slušný přístup a snad již tedy nebude – zejména v zimě – docházet v tomto místě k úrazům, jak se stávalo doposud.

A to je asi z toho důležitého vše. Závěrečné body byly tradičně zejména o prodejích městských pozemků občanům. Jsou to žádosti zpravidla o pár metrů půdy. Nejčastěji to jsou kousky, které město na nic nepotřebuje, často je již užívají žadatelé o koupi a prodejem dojde k logičtější vlastnické struktuře. Navíc do pokladny města přibude pár korun z daně z nemovitých věcí. Nechápal jsem postoj pana Kareše, který žádosti občanů nepodpořil a zdržoval se hlasování. Přitom tak rád názory a potřebami občanů argumentuje.

Ing. Václav Dvořák,
zastupitel za ANO


Ing. Václav Dvořák ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-06-27 07:35:09 IP: 83.208.153.***
Pane Vacku, v Příbrami spolu o minulých volbách soupeřila skupina slušných lidí se skupinou politiků, kteří tady zavedli smutně proslulé příbramské Palermo. Je naprosto jedno, ke které straně se bývalí vládci formálně hlásili. Příslušnost či nepříslušnost k nějaké straně totiž nevypovídá nic o tom, zda se jedná o slušného člověka. Zacituji z Britských listů (3.11.11): "Kritici označují českou politiku za "prohnilou partitokracii". Politické strany se zmocnily demokratického procesu krátce po roce 1989 a jejich lídři, z nichž mnozí se drží moci už po dvě dekády, jsou arogantní a zkorumpovaní, všímá si list The Economist. Historie pochybného vládnutí nabízí spoustu materiálu, který toto tvrzení podporuje... Nedávná nezávislá studie tří doktorandů z Karlovy univerzity - Jany Chvalkovské, Petra Janského a Jiřího Skuhrovce - dospěla k alarmujícím výsledkům. Jejich "zIndex" ukazuje, že 67% z 13,7 miliard euro utracených za veřejné zakázky v letech 2006-2010 nelze dohledat v oficiální vládní databázi...". V Příbrami se vládlo a hospodařilo podobným způsobem a pověstnou poslední kapkou byl prodej 1. polikliniky s následnou veletrapnou prezentací tehdejší rady města na veřejné diskusi na toto téma. Vy neumíte pane Vacku (Hadači...) pochopit, že po tolika zklamáních od nových politických stran lidé raději hledají slušné osobnosti, které se skutečně snaží pracovat v prospěch města. U kterých panuje jednota mezi tím, co říkají a co dělají. Vy sám, stejně jako další výrazná příbramská postava pan Řihák, jste poznal, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Zkuste z toho vyvodit něco jiného, než že se zbloudilý volič podivně přehmátl.
Autor:S930 Vloženo: 2017-06-27 07:21:14 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek: Samozřejmě, že máte pravdu, neb hovoříte z vlastní životní zkušenosti. A také máte pravdu, že předrevoluční garnitura obsadila a dodnes v celkem velké míře drží zuby nehty posty, na nichž jsou závislí, domnívám se, vzhledem k neustálým choutkám manipulace a pokoutného rozkrádání. Sám jste toho podle mého názoru příkladem. Ale jak jsem již napsal po tak dlouhé době je trapné se tím ohánět. Z Vašich reakcí na p.Dvořáka vyvozuji Vaši závist vůči jeho ekonomickým schopnostem, které mu (a hlavně Městu Příbrami) umožnili lehké (podle mého názoru to totiž mohlo být lepší) ozdravení ekonomické situace Města po jeho dlouhotrvající devastaci v podobě předchozích "městských vlád". Připomenu, že i Vy jste byl takové vlády členem. Nyní tonoucí v politickém odpadu, nechaje se do něj uklidit máte dojem, že ještě přijde Vaše chvíle. Nepřekonaje tu hranici mezi před a porevoluční dobou nejste s to přijmout fakt, že s Vaším vystupováním, myšlením, chováním nejste vhodným kandidátem pro znovuvstoupení do politiky či veřejného života. Politicky, lidsky, morálně.... Práci čest
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-06-27 00:16:18 IP: 46.135.3.***
Václav Dvořák: Po „Sametové revoluci“ jsem kupodivu najednou nepotkával v Příbrami žádné komunisty. Mnoho bývalých konjukturalistů v dresu komunistické strany najednou totiž odhodilo stranickou legitimaci a stalo se zapálenými demokraty. A také Havlovými příznivci s klíči, jak to v takových situacích již bývá. V městě uranového průmyslu, silné armády a brigád socialistické práce“ se naráz z řad nedávných komunistů vynořilo nespočetné množství podnikatelů a živnostníků. Ale nejúspěšnějšími podnikateli se paradoxně nakonec opět stali bývalí komunisté a lidé s konexemi. Třeba na tajemníky OV KSČ pro průmysl nebo pro ideologii, případně na všemocnou okresní expozituru Státní bezpečnosti. Dnes jako bývalí soudruzi nebo děti bývalých soudruhů tvoříte v Příbrami jednu docela semknutou skupinu a městu vládnete. A je určitě chybou, že současná Příbram nedokázala vygenerovat lepší elitu než Vás bývalé komunisty, jejich rodinné příslušníky a sympatizanty,. Na druhou stranu musím konstatovat, že pokud jste se jako bývalí členové KSČ v příbramské politice dokázali tak dobře prosadit, znamená to jediné. Určitě zřejmě nejste hloupí lidé a také umění politiky ovládáte. A souboj s Vámi je pro příbramskou politickou opozici výzvou.
Autor:Obyčejný občan Vloženo: 2017-06-26 21:20:32 IP: 90.181.147.***
S psychopaty nemá cenu komunikovat.A na východ jezdí vlaky, létají letadla a vedou tam silnice. Příznivci se domluví azbukou. Šťastnou cestu.
Autor:IT Vloženo: 2017-06-26 19:13:48 IP: 176.62.232.***
Podle toho budu volit všude,taky byli hodní komunisti!
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-06-26 16:27:33 IP: 83.208.153.***
IT: Tak podle toho volte do parlamentu! Ale tady řešte příbramské starosti.
Autor:IT Vloženo: 2017-06-26 11:42:40 IP: 176.62.232.***
O))) pDvoraku,díky tomu zatuchlemu rybníku si Babis vybudoval svoje impérium a teď už ho nepotřebuje,tak se rozhodl,ze ho za ty prachy vypusti
Autor:S930 Vloženo: 2017-06-26 10:22:52 IP: 109.72.5.***
otíráte-li se tady o minulost p.Dvořáka, vyvažte své názory otřením se o minulost p.Vacka. Tedy srovnáváte-li tyto dvě osoby poměrem vstřícnosti a podlézavosti komunistickému režimu. Nicméně i tak je to po 27 letech fádní na obě strany.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-06-26 08:18:59 IP: 83.208.153.***
IT: Starám se o komunální politiku v Příbrami, jen tu se snažím nějak ovlivňovat, jen k té se zde vyjadřuji!!! A opravdu vyloženě na okraj k velké politice: problémy najdete v činnosti každého velkého hráče a při volbách často hledáme nejmenší zlo. Já jsem rád, že ANO rozčeřilo zatuchlý český rybníček, kde si dosavadní kapříci mysleli, že mají své prebendy navždy a podle toho se chovali. A najednou tady je další kapr a oni se musejí více snažit - no fuj:-) To je ale princip soutěže, demokracie. Byla tady řeč o EET - mně se také v současné podobě nelíbí. Je to ale jen jeden kamínek v celkové mozaice. Nechci tady ale řešit politiku, řeším Příbram, a to je hlavně o poctivosti a dobrém hospodaření.
Autor:IT Vloženo: 2017-06-25 18:17:25 IP: 176.62.232.***
A spasitele neexistuji,nejste to ani vy.
Autor:IT Vloženo: 2017-06-25 18:15:15 IP: 176.62.232.***
Vážený p.Dvoraku,jestli věříte tomu co jste napsal,tak je to vás pohled na demokracii,můj ne.Zlikvidovat senát,poslance zredukovat na stovku apod.nesmysly nejsou demokracie.Ale jo,jako ve firme: Usterime,od toho je firma.Demokracie je draha,slozita,ale nic lepsiho zatim lidi nevymysleli.Jestli vam vyhovuje strana-hnuti-firma,kde se jede podle toho jak se sef vyspi,tak jo o).Jestli si nekdo naivne mysli,ze o demokracii nemuzeme prijit,tak doporucuji podivat se na Polsko a Madarsko.A mala politika p.Slehofrova,dělá velkou politiku..O čem sním od Babise je pair výborný,jednoduchý věty,pro jednoduchý lidi,aby do ničeho nekecali a makali jak ve firme o)))
Autor:Martin Vloženo: 2017-06-25 13:23:57 IP: 109.72.4.***
Vážený pane Tondo, pokud si ještě jednou pozorně přečtete můj příspěvek, zjistíte, že jsem napsal pravý opak. Svoji výtku adresujte prosím panu Hadačovi, který je autorem níže zmíněné formulace.
Autor:tonda Vloženo: 2017-06-24 18:18:23 IP: 176.98.110.***
p.martine, z čeho usuzujete že p.vacek byl starosta s velkýým S.asi nevíte jeho prodeje atd.např.teplárna.A jiné.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-06-24 11:34:31 IP: 83.208.153.***
Pro IT: Demagogicky dáváte na výběr buď "demokracii" nebo "řídit město jako firmu". To ale funguje vedle sebe. Demokracii tady nikdo neruší! Budou zase volby, platí zákony, zaměstnanci se řídí stejnými předpisy atd. A vedle toho jde o to, jakými manažerskými zásadami se řídí ten, kdo na manažerské židli sedí. Buď se stará o město jako by to byla jeho firma, tedy: ZODPOVĚDNĚ, se znalostmi a profesionalitou, s pohledem upřeným do budoucna, se snahou o udržitelný rozvoj, s pocitem že po nás někdo přijde a bude chtít pokračovat. Anebo k tomu přistupuje "jako k cizímu", kdy krev z cizího neteče. Takovému manažerovi je jedno, kolik co stojí, že uzavírá hloupé smlouvy. Že prodá akcie za 600 tis a ten někdo je dále střelí za 20 mil, že dělá stavební akce za předražené ceny, že dostane pokladnu města na nulu atd. My - dle Vás asi nedemokraté - se bavíme s opozicí výrazně více, než tomu bývalo. Máte-li dojem, že něčím demokracii nabouráváme, zejména v porovnání s našimi předchůdci, napište to sem. A k panu Hadačovi. Mnohokrát jsem zde napsal, že jsem člověk názorů konzistentních - to ODS a US uhnuly z toho, co nahlas hlásaly a proto jsem tam nemohl zůstat. A doplním Vám, že nejsem člen ANO, jsem nestraník, kterého ANO požádalo o účast ve volbách. Dám Vám zapravdu v jednom - i pan Vacek je stále stejný. Jen je jiný, než se snaží někdy dávat najevo (naštěstí jeho pravá podstata z něj prýští všemi póry). Vy patříte k příznivcům pana Vacka a máte na to právo. Neberte jiným právo na pocit, že to současné vedení dělá lépe, než to dělali Vaši chlebodárci. Nemusíte je vidět v roli hloupých "vzhlížejících oveček" - to je pak ta demokracie. Pane Hadači, komunisté v Příbrami nevládnou (donedávna vládli v krajské koalici s ČSSD), nicméně musím říci, že jejich zastupitelé jsou z těch opozičních nejkonstruktivnější. Asi jsem Vám "nabil", ale já to tak (bohužel) vidím.
Autor:tonda Vloženo: 2017-06-24 06:25:20 IP: 176.98.110.***
To snad nemyslíte vážně pane Hadači
Autor:milan.milan Vloženo: 2017-06-23 17:21:39 IP: 176.98.110.***
A já si myslím, že v příštích volbách uvidíme pana Hadače na kandidátce... Protože když už takovej šmoula začne reagovat a někoho tady hodnotit?
Autor:Martin Vloženo: 2017-06-23 16:43:05 IP: 109.72.4.***
Vážený pane Hadači, na rozdíl od Vás si nemyslím, že pan Vacek byl starosta s velkým S, ba právě naopak, ale to záleží na úhlu pohledu, který máme každý evidentně jiný. Co se týká návratu bolševiků na výsluní, z toho mi tedy také není úplně do zpěvu, o lídrovi hnutí Ano ani nemluvím, tam tedy ten obdiv voličů nechápu vůbec, ale nad některé ty "hříšky z mládí" v tom našem malém příbramském rybníčku jsem schopen se povznést. Ovšem za cenu dobře odvedené práce. A tu já tedy momentálně kolem sebe vidím.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2017-06-23 14:24:28 IP: 194.213.41.***
Morální kázání p. Dvořáka na adresu p. Vacka je z říše parochiální politické kultury, kdy člověk s minulostí názorových veletočů poučuje a dehonestuje člověka názorů konstantních a pod rouškou služby "kmenového" vůdce se tiše plíží k dalším a dalším pocitům dokonalosti. Pan Vacek byl Starosta s velkým S - osobnost a především za jeho působení a vedení proběhly v Příbram ty největší a nejzásadnější změny od vlády Národní fronty k demokracii. Nikdo v Příbrami nemůže o sobě říci, že musel učinit tolik zásadních a na tolik občanů dopadajících rozhodnutí. Určitě i za sebe mohu říci, že se našly okamžiky, kdy jsem s ním nebo něčím nesouhlasil, něco se mi nelíbilo. To je normální. Ale ta bezmezná důvěra, která nyní u některých (podle posledních průzkumů dokonce velkého počtu „některých“) panuje, že teprve ONI a teprve TEĎ jde všechno správným směrem, mne děsí.Kdo nechce vidět - nevidí. Pan Dvořák mne přesvědčil pouze o schopnosti bystrého a pohotového "převlékače" kabátů - v tuto chvíli je nejvíce v kurzu strana Andreje, tak hurá do ní - pokud budu dostatečně loajální (to já umím, vždyť jsem takto začínal), tak určitě nějaké to "korýtko" z toho kápne. A když to budeme dělat dobře mediálně a pochválíme si i to, že nám něco nejde, ale "makáme" na tom, tak oni se už nějaké ty ovečky najdou, které k nám budou vzhlížet a ... Co potom? Uvidíme, kam se to zase vrtne. Je mi smutno, že po 27 letech od cinkání klíči nám opět vládnou komunisté a ještě mají tu drzost moralizovat.
Autor:l.Šlehoferová Vloženo: 2017-06-23 13:15:32 IP: 176.98.110.***
Pro IT. Otázka Vy jste osoba samostatně výdělečně činná nebo zaměstnanec ? Disciplína a pracovní morálka musí být vždy. Jak víte, že jsem k radnici slepá. Když se mi něco nelíbí, umím oslovit patřičná oddělení a žádat nápravu a není nutné to vyřvávat. Většinou se mi daří, že se věci zlepší. Hlavně je pan starosta vstřícný a má zájem. Nepleťte velkou politiku do Příbrami. Zajímá mě hlavně dění v Příbrami, to mohu do určité míry ovlivnit. Kolem peněz se točí vše, bez těch Vám TS neposekají ani trávník a hromady odpadků nikdo nevyveze zadarmo.
Autor:Linda V. Vloženo: 2017-06-23 12:21:18 IP: 109.72.12.***
IT, to je zvláštní pohled ne svět, ale máte na něj nárok. I když jste zaměstnancem firmy, tak jste svobodný člověk. Srovnání s komunismem je nesmyslné. A to, že převezmete odpovědnost za svůj život a vytvářite si ho dle svých představ neznamená, že nežijete v demokratické společnosti. Demokraticky zvolený starosta má mít právo a možnost řídit město tak, aby to bylo efektívní a ku prospěchu všech. Pokud občané dospěji k tomu, že svoji práci nedělá dobře, zvolí si příště jiného. Jinými slovy demokracie není neřízený binec, ve kterém si každý dělá co chce. A to musí platit i ve vyšších patrech politiky.
Autor:IT Vloženo: 2017-06-23 12:15:42 IP: 176.62.232.***
Vy se bijte za firmu,já se zas budu bít za demokracii!
Autor:IT Vloženo: 2017-06-23 11:42:57 IP: 176.62.232.***
Vážená Linda,proti gustu žádný dišputát 0) na rozdíl od vás,chci žít v demokratické zemi,jako svobodný občan.Ve firmě jsou zaměstnanci a zaměstnavatele,ve firmě se nediskutuje,ale poslouchá,jinak jste odejít.Tak na takové zřízení ke kterému Ano směřuje vám z vysoka kaslu,to sme si tu mohli nechat jednoho komancskyho vůdce.A jestli to nevíte,tak život nejsou na prvním místě prachy 0)
Autor:Linda V. Vloženo: 2017-06-23 11:33:56 IP: 109.72.12.***
Vážené IT, toho jsem si plně vědomá. Jsem voličem ANO a souhlasím s řízením státu jako firmy. Přinejmenším v Příbrami se to setsakramensky vyplatilo. Vy chápete starostu jako politika, nová garnitura jako manažera. Vést stát jako firmu, pro mne znamená, dělat to se srdcem, citem a s plnou odpovědnosti za veškeré nezdary. Současné vedení radnice by určitě nenechalo vydělat 20 000 000 překupníkovi s teplárnou.
Autor:IT Vloženo: 2017-06-23 10:46:19 IP: 176.62.232.***
Ono drahé dámy Lindo a Slehofrova,slepé obhajování současné radnice silné pripomani slepou nekritiku komunistů o) a vůbec si nejsem jistej,jestli vám dochází,ze tímto tleskate Babisove Ano,jeho EET a řízením státu jako firmy,místo demokracie.
Autor:Linda V. Vloženo: 2017-06-23 08:52:54 IP: 109.72.12.***
Iris: Tak si zvedněte zadek, jděte na radnici a předveďte nám, jak se má ,,prospěšně dělat pro nás všechny ". Ono by to šlo asi snadněji a radostněji bez p. Vacka a Stříbrnského. P. Dvořák byl J.Vackem ošklivě napaden a já bych se na jeho místě bránila taky, ale víc razantněji.
Autor:Linda V. Vloženo: 2017-06-23 08:43:03 IP: 109.72.12.***
Vacek J: Přesně takovou odpověď jsem od vás čekala. Bláboly zahořklého muže, který neví kudy kam a tak intrikuje a škodí.
Autor:L.Šlehoferová Vloženo: 2017-06-23 08:39:28 IP: 176.98.110.***
Pane Stříbrnský, napsat,že pan Dvořák dělá vše za veřejné peníze a sanuje rodinný rozpočet je z Vaší strany podpásovka nejvyššího kalibru. Zatím co Vy pokulháváte v jednoduchých počtech,pan Dvořák dělá rozpočet města a velmi dobře hlídá tok financí . Sám sebe jste tímto degradoval do stejné řady jako je Stefanedisová a Kareš. Přeji si jediné aby, jste již po volbách nikde nefiguroval!!!
Autor:L.Šlehoferová Vloženo: 2017-06-23 08:27:51 IP: 176.98.110.***
Pro Iris. Vy patrně nesledujete dění ve městě? Jinak by jste věděla kolik prospěšného ve městě se událo. Například poslední akce, opravená část Nováku. Bezbarierové bydlení pro seniory. Konečně otevřené centrum pro bezdomovce.Urovnání nevyhovujících smluv.Konec placení pojistného za nemovitosti,které město již dávno nevlastnilo. Je toho celá řada, ale to je potřeba to chtít vidět !!!
Autor:iris Vloženo: 2017-06-23 07:56:19 IP: 109.72.12.***
Když čtu ty Vaše dohady, říkám si jestli Vám jde o to, aby se v našem městě dobře žilo, jenom se hádáte a ukazujete na to, kdo je horší a jak ten nový to umí vše lépe, už byste se měli nad sebou zamyslet, sednout si a začít dělat něco prospěšného pro nás všechny. Snad jste proto šli do politiky, jestli ne, vratťe se a nechce pracovat ty, kterým o něco prospěšného půjde. Ty pláče už opravdu nikoho nebaví.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-06-23 07:19:03 IP: 37.188.176.***
Linda: Od pana Vacka se nedočkáte návodu, jak by on řešil situaci technicky a technologicky dosloužilého bazénu, kde i ta nejnutnější OPRAVA při zachování stávajících parametrů vyžaduje výdaj asi 100 mil. Bude Vám povídat něco o nutnosti strategického uvažování. Ironií osudu jsem zrovna včera zastupoval město na valné hromadě Příbramské teplárenské, což je jeho hlavní strategické dítě. Bude Vám radit, že máme protestovat proti Lisabonské smlouvě, což je výlučná kompetence státních představitelů a ne komunálních politiků. Bude Vám psát o našem amateterismu, ale nevyjádří se k hodnocení vývoje ekonomiky města dle auditorů. Bude psát o naší snaze hrát to "na krásu", čili o populismu, ale zapomíná, kolik nepříjemných věcí k řešení čekalo až na nás a my jsme ty nepopulární ale nutné věci udělali. Plky...
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-06-22 23:22:55 IP: 31.30.101.***
Linda: politik má uvažovat strategicky a hospodárně. A proto prosazovat stavbu akvaparku v době kdy boom podobných staveb už pominul, je politický amaterismus. Řada těchto "komunálních pomníků" vznikla na jakési módní vlně a aktuálné jsou ve velkých finančních potížích. Platí pravidlo, že velká i menší města podobné areály dotují, protože u nás tyto vodní atrakce na sebe nevydělávají. V České republice je obecně velmi drahá voda a přísné hygienické podmínky a podobné projekty nejsou vůbec životaschopné. Tento projekt jako projev populismu současné radnice je už od počátku mrtvý. Spíše doporučuji, aby se Vaši političtí favorité raději zaměřili na problém toho co se stane, když bude Evropská unie nadále nepřiměřeně tlačit na přijímání kolonistů, do českých měst a obcí. A tedy i do našeho města. Co s tím? Budete to ignorovat, nebo se domáhat zrušení Lisabonské smlouvy? Problém příbramské politiky v podání Jindřicha Vařeky a jeho "boys" je v tom, že ji dlouhodobě mění v pouhou soutěž krásy a volby miss.Tak jako modelky, i naši příbramští vládní politici soutěží v tom, kdo z nich bude politicky nejhezčí a nejvíce "happy". A proto nabízí ještě více zábavy a ještě koncertů a také více adrenalinu ve stylu chléb a hry. Včetně stavby naprosto zbytečného aquaparku.
Autor:Martina H. Vloženo: 2017-06-22 22:27:01 IP: 109.72.12.***
Je Petr Stříbrnský radním v Příbrami, údajně ale bydlícím v Praze? Je to tentýž Stříbrnský, který byl "odejit" z Dopravních podniků města Prahy?
Autor:IT Vloženo: 2017-06-22 21:02:11 IP: 176.62.232.***
Linda Linda o))) bojovník za současnou radnici až do roztrhání tela
Autor:Linda V. Vloženo: 2017-06-22 19:06:40 IP: 109.72.12.***
P.Vacku, vy jste jak z pomocné školy. Ani ty nejjednodušší věci vám vysvětlit nejde. Bylo mnohokráte vysvětlováno, že na studii vlastního provedení v tuto dobu intenzívně pracují architekti, urbanisté a projektanti. Co na tom probůh nechápete? Jo a váš popis situace je stejně mylný, jako číslovka 400 milionu, kterou jste uvedl. Už se vás tady hodně lidí ptalo, kterou variantu by jste zvolil vy, takový prozíravý a zkušený politik. Můžete ji, nám neodborníkům, prozradit? P. Střibrnský založil svoji karieru na lži a manipulaci. Já doufám, že za to bude po zásluze potrestán.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-06-22 14:04:05 IP: 109.107.211.***
Pane Vacku, ne marně jsem vás nazval příbramským plkopithekem. Jen pro ilustraci: na začátku našeho vládnutí jste nám prorokoval brzký konec, nyní píšete o tom, že naše pozice již není tak "neotřesitelná" jako tehdy - komický protimluv. Vaše vyjádření mají jedinou pevnou linku: zášť proti současnému vedení a metodám řízení města, které praktikuje. A "kuloárním informacím" pana Stříbrnského opravdu nevěřte, již proto, že je vidět na jednáních rady dost zřídka (včetně řádných jednání). Zkuste se optat např. jeho kolegů z TOP, pana Švendy či Váchy, zda RM opravdu jedná tak, jak pan Stříbrnský nepravdivě píše. Zkuste pane Vacku okomentovat něco z jednání ZM, např. ekonomické výsledky města, o kterých byla na ZM řeč. Všiml jste si nulové reakce bývalých vládců města?
Autor:Martin Vloženo: 2017-06-22 13:56:47 IP: 109.72.4.***
Poprosil bych pány Dvořáka a Sříbrnského, aby si své koaliční špinavé prádlo vyprali někde v klidu u kávy a nekropili zde živou vodou politické mrtvoly a přátele starých pořádků, které já osobně nechci v Příbrami už ani vidět. Děkuji za pochopení.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-06-22 10:34:14 IP: 31.30.101.***
Pozice současného vedení města tedy už není tak neotřesitelná jako byla před třemi roky a jeho klíčová rozhodnutí závisí na vůli formálně opozičních zastupitelů, se kterými má koalice často jen velice minimální názorové průniky. Třeba amatérská "pastelková" prezentace výstavby nového bazénu na veřejném projednávání, které proběhlo na podzim, nedopadla úplně podle představ vedení města. Megalomanský návrh výstavby, která má příjít městskou pokladnu na téměř 400 milionů korun, se u mnoha přítomných zastupitelů a občanů nesetkal s úspěchem. Po uveřejnění " kuloárních" informací Petra Stříbrnského o způsobu tvorby a předkládání klíčových materiálů rady, už rozumím proč tomu tak je. Jsem rád, že se tak potvrzuje můj dlouhodobý názor o politické a odborné nekompetentnosti současného vedení města.
Autor:Světoběžník Vloženo: 2017-06-22 10:12:12 IP: 105.80.120.***
Já tedy opravdu nevím, kdo by pana Stříbrnského v následujících komunálních volbách vůbec volil. A doufám, že příbramští TOPáci si ho na svoji kandidátku už nedají - to by byla naprostá politická sebevražda.
Autor:J. Adámek Vloženo: 2017-06-22 10:04:20 IP: 95.105.59.***
Pane Stříbrnský, vy rád používáte slovo "sekta", aniž byste patrně věděl, co to slovo znamená. Rád jej používáte proti těm, kteří mají jiný názor, než vy sám a v tom se už tak trochu opakujete. Pro mně je, pane Stříbrnský, důležitá jedna věc. Vy jste za celou svou politickou kariéru pro Příbramany neudělal naprosto nic. Vidím jen osobní napadání, rozkolničení a přeběhlictví k Řihákově opozici. V tom jste se tedy obzvláště vyznamenal. Vaše politická kariéra na Kraji skončila neslavně, ačkoli předstíráte, že neskončila, a stále se chováte jako mocný krajský politik, což je poněkud průhledné a především trapné. Když si trochu zavěštím, vaše politická kariéra neslavně skončí i v Příbrami.
Autor:Petr Stříbrnský Vloženo: 2017-06-21 22:48:45 IP: 37.188.182.***
Vaše starost o mou docházku na rady města je dojemná a je zajímavé, že Vás nejvíce začne pálit, když Vám dojdou argumenty. Pokud se jedná o rady řádné, je naše docházka srovnatelná. Vaše je asi o něco málo vyšší, a chápu, že pro člověka, který vidí povinnosti radního jen v sezení na radě a vše ostatní dělá na smlouvu za veřejné peníze, je to důležité. Pokud se jedná o rady mimořádné, kterých je opravdu mnoho, je moje docházka slabší. Může to mít více důvodů. Jednak to může být způsobeno povahou mé práce, které se plně věnuji i z důvodu, že nesanuji rodinný rozpočet z rozpočtu města, kdy nemůžu ze dne na den přijet na čtvrthodinové sezení, jehož konečný termín je dvakrát třikrát změněn. A že trvalo, než o těchto mimořádných radách byli aspoň informování všichni členové rady. Může to být i tím, že pro mne není prioritou přiběhnout na písknutí revokovat rozhodnutí řádné rady, jen proto, že si někdo na sílu prohlašovat svůj okamžitý nápad, přestože mu bylo vysvětleno, že je to hloupost a pak se ukázalo, že je to opravdu hloupost. Nebo proto, že většina důležitých tisků jde „na stůl“ mimo řádný program s nedostatečnými podklady a podobně. Ano přiznávám, tyto oslavy nekompetence pro mne nejsou prioritou. Pokud Vám přijde toto forum jako důstojný prostředek komunikace, rád Vám vyhovím. Na druhou stranu Vás nechci zdržovat od rozdělování pamlsků v rámci Vaší sekty a osobní komunikaci považuji za rychlejší a efektivnější.
Autor:IT Vloženo: 2017-06-21 20:58:27 IP: 176.62.232.***
Martina:Valachova tam měla podpis obou akcí? A jako ministryně školství na akci pro děti by snad měla být ne? Slehofrova: to si pletete se cvicakem pro psy,ti dostávají pamlsky za odměnu, chudáci vaše děti o)))
Autor:l.Šlehoferová Vloženo: 2017-06-21 20:29:12 IP: 176.98.110.***
Pane Stříbrnský, Vy snad žijete na jiné planetě. Už malé dítě ví, že dostane pamlsek, jen když bude sekat dobrotu. Vy jste chyběl ve škole v počtech ??
Autor:Obyčejný občan Vloženo: 2017-06-21 16:36:49 IP: 90.181.147.***
Ten, kdo zná pana Králíčka a měl s ním nějaká jednání ví, že dávání podmínek je jediná šance jak zkrotit arogantnost a ego tohoto namyšleného pána.
Autor:Martina H. Vloženo: 2017-06-21 15:24:03 IP: 109.72.12.***
IT: A že tam byla i ministryně Valachová vám nevadí?
Autor:Martin Vloženo: 2017-06-21 15:22:02 IP: 109.72.12.***
Pane Stříbrnský, takže podle vás by bylo lepší počkat až pan Králíček konečně milostivě smlouvy podepíše a teprve potom mu dotaci poskytnout? Nezdá se vám, že ten kdo skoro "vydírá" město je právě ten pan Králíček?
Autor:IT Vloženo: 2017-06-21 15:15:15 IP: 176.62.232.***
Tak už to snad ty TOP došlo o) je totiž jak s tim Novakem,krasna akce ALE- tezko jel Babis jen tak kolem,zahlidl plakat a sup a byl na Novaku o),jasne,ze to bylo domluveny,takze za me: ANO-NEbrat!
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-06-21 13:16:11 IP: 109.72.2.***
Pane kolego, máte pravdu v jediném: Postřehy jsou pouze mým pohledem na věc (ostatní to mohou vidět jinak). To mi ale přijde tak přirozené, že se o tom snad nemusíme bavit. V dalším je Vaše zdejší vyjádření naprosto mimo, něčím na úrovni vystoupení pana Vacka, a proto na ně zde nebudu dále reagovat. Nicméně, ať to posoudí každý podle svého. Dám Vám doporučení: začněte jako radní řádně chodit na jednání rady města a aktivně spolupracujte na jejích rozhodnutích.
Autor:Daniel Vloženo: 2017-06-21 13:09:29 IP: 109.72.5.***
Pánové, tohle si máte jako koaliční partneři vyříkat mezi čtyřma očima a ne na sebe plivat skrze média .... To lepší Příbrami nijak nepomůže.
Autor:Petr Stříbrnský Vloženo: 2017-06-21 11:50:13 IP: 37.188.231.***
Vaše vystoupení na zastupitelstvu města jsou často z oblasti osobních dojmů a okamžitých nápadů mimo realitu a platnou legislativu. Často si je přednesete, sám zjistíte, že je to hloupost a zase je stáhnete. Většinou se k tomu ani nevyjadřuji. Pokud se ale jedná o zcela zjevný nesmysl, do diskuze se přihlásím. Zavedení podmínečných dotací, by byl zajímavý precedens. Možná by se to i ujalo. Muselo by to však být projednáno radou a zpracováno do materiálu pro zastupitelstvo, včetně formulovaného usnesení. To se nestalo. Výsledkem je pouze dojem, že rada není schopna předložit řádný materiálu a přitom se často jen o nedomyšlený okamžitý nápad jednoho jedince. Tlačit zastupitele do hlasování o smlouvách, o nichž nemají ani ponětí a které nejsou součástí materiálu považuji opravdu za zvrhlost. Pokud se podíváme na vydírání, vydírání spočívá v použití násilí, případně jen pohrůžky násilí či jiné těžké újmy tak, že oběť je donucena něco konat, opominout nebo strpět. Svobodné rozhodování je chráněným zájmem člověka. Objektivní stránka trestného činu spočívá v tom, že pachatel nutí jiného, aby něco konal, opominul nebo trpěl. Více odborná literatura např. § 175 českého trestního zákoníku. Nepřidělení dotací by pro Spartak jistě újmou bylo a o tom, jak těžkou můžeme spekulovat. I tyto Vaše postřehy jsou pouze Vašimi dojmy a k realitě mají často dost daleko. Pokud to uspokojí Vaše literární sklony a potřebu neustále někoho napadat a pokud si to Vaše sekta obdivovatelů žádá, je to Vaše věc. Pokud si ale na tomto fóru chcete neustále otírat ústa o mou osobu, rád napíšu, jak to vidím já.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka