www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Máme pocit, že záměrem vojenských lesů je pouze plnění hospodářského plánu bez ohledu na veřejnost!

2017-01-20 09:17:48 | Martin Šálek ©

Dovolujeme si Vás seznámit se zněním otevřeného dopisu, který jako zástupci sportující veřejnosti v CHKO Brdy zasíláme na Ministerstvo obrany jakožto zřizovateli státního podniku Vojenské lesy a statky, jehož přístupem k turistům jsme hluboce znepokojeni. Připojujeme se tak i k aktivitě starosty města Příbrami Jindřicha Vařeky, který se zástupci VLS již na toto téma jedná.

Foto

(Zdroj foto: Martin Šálek)

Vážený pan
MgA. Martin Stropnický, ministr obrany
Ministerstvo obrany ČR
Tychonova 1
160 01 Praha 6 – Dejvice
Příbram, 20.ledna 2017

Vážený pane ministře,

když jste se v r. 2014 v souvislosti s rušením Vojenského újezdu Brdy vyjádřil, že se tím počinem odstraní léta trvající anachronismus a 260 km2 jediného středočeského pohoří se opět otevře lidem k rekreaci, sportu a měkké turistice, velmi jsme tato Vaše slova vítali a těšili jsme se na chvíli, kdy se tak stane, újezd bude zrušen a o ochranu zachovalé přírody se budou starat v nově vzniklé CHKO orgány ochrany tak, jak je standardem v jiných našich velkoplošných chráněných územích. Od 1.1.2016 se část z toho, nač jsme všichni čekali, také stala. Vojenský újezd byl zrušen a stal se jádrem nově vyhlášené CHKO Brdy. Bohužel však se příliš veřejnosti neotevřel.

Jsme si dobře vědomi, že po téměř celé století trvajícím využívání území k vojenskému výcviku, zde zůstává nezanedbatelná pyrotechnická zátěž, kterou je třeba odstranit alespoň na úroveň, aby umožňovala jeho relativně bezpečnou návštěvu a využívání k účelu, k jakému byla CHKO Brdy zřízena. Zákon k tomu ostatně stanovil také konkrétní termín – do 31.12.2017. To také respektujeme a pozorně sledujeme průběh pyrotechnické očisty, přičemž i víme, že do konce letošního roku zbývá ještě prozkoumat a vyčistit cca 28% území k této očistě určeného, tedy zhruba 3.560 ha. To je skutečně už jen malá část Brd a velmi oceňujeme, že AČR se ke svému úkolu zodpovědně a také úspěšně staví. Za to bychom jí, i Vám, jako představiteli rezortu obrany, velmi rádi poděkovali.

Zdá se však, že odstranění pyrotechnické zátěže má jen malý vliv na samotné zpřístupnění Brd. A to nás velmi mrzí, neboť je nám bráněno je navštěvovat a tento stav odrazuje především potenciální turisty, ačkoli právě v oživení cestovního ruchu v tomto regionu mnozí spatřovali cestu, jak jej i ekonomicky posílit. Zpřístupnění území nebrání ani opatření orgánů ochrany přírody. Podle vyjádření odpovědných pracovníků AOPK ČR, které byla péče o přírodu Brd svěřena, ani podle platné legislativy, návštěvě a využívání tohoto území pro měkkou turistiku z hlediska ochrany přírody naprosto nic nebrání. Vše nasvědčuje tomu, že hlavní překážku představují postoj a praktické kroky organizace Vojenské lesy a statky,s.p., jejímž zřizovatelem je Ministerstvo obrany. Přirozeně chápeme a respektujeme, že VLS,s.p., jako největší lesní hospodář v CHKO Brdy, má své hospodářské úkoly a zájmy, které se dostávají i do konfliktu se zájmy turismu a jeho rozvoje. Jsme přesvědčeni, že však lze vzájemným jednáním, ochotou ke kompromisům, dobrou vůlí a vstřícností nalézt pro obě strany přijatelný model koexistence, aniž by tím zásadně utrpěly jak zájmy rozvoje měkké turistiky v Brdech, tak hospodářské zájmy podniku VLS. Z jiných našich velkoplošných chráněných území je dostatek příkladů, že taková koexistence je možná a přínosná.

Je na místě zmínit, kde konkrétní konflikty a problémy vznikají:

1) Již před samotným vyhlášením CHKO Brdy byl bohužel odmítnut návrh na vytvoření společné pracovní skupiny, složené ze zainteresovaných subjektů (VLS, AOPK, AČR, KČT, obce, nezávislí místní znalci poměrů), která by zpracovala FUNKČNÍ návrh základní sítě pěších, cyklistických a lyžařských tras, určených k vyznačení. Místo toho takový návrh (jen cyklistických a pěších tras) připravili pouze pracovníci AOPK a tehdejšího Újezdního úřadu (a je z něho zřejmé, že spíše, jak zájmy AOPK či turistické veřejnosti, byly zohledněny zájmy hospodářské). Výsledkem byl návrh, který prakticky pomíjí potřeby pěších turistů, ale zdaleka nevyhovuje ani širšímu spektru cyklistů. Zcela bez povšimnutí pak zůstala lyžařská turistika, pro kterou mají Brdy v českém vnitrozemí nejlepší podmínky. Tento návrh byl sice konzultován s obcemi v sousedství zřizované CHKO, ovšem s tím, že lze zohlednit pouze vyznačení přístupových cest z jednotlivých obcí na navrženou základní síť, jejíž podobu lze změnit jen minimálně a v pouhých detailech. Vedení KČT byl pak návrh předložen k vyjádření. Je přirozené, že ani KČT nemohl znát dobře území do té doby téměř 90 let nepřístupné a po zběžné rekognoskaci terénu v zásadě návrh (s určitými malými změnami) akceptoval. Tento návrh pak byl označen za konečný a definitivní a podle něj nyní postupně probíhá značení cest.

Tento (platný) návrh má však velmi zásadní nedostatky, které se už nyní v praxi jasně a citelně projevují:

a) Turistické Trasy jsou vedeny z valné části po zpevněných, většinou asfaltových komunikacích a pro pěší turisty jsou tak krajně nevhodné, ačkoli je v Brdech dostatečně hustá síť cest nezpevněných, resp. pro pěší mnohem vhodnějších. To samozřejmě bude odrazovat návštěvníky. Naprosto nepochopitelně, nejsou do značení turistických cest začleněny právě spádové a nástupní obce. (Kozičín, Láz, Podlesí, Bohutín, Vranovce, Zalány, Trokavec, Skořice, Mirošov, Felbabka, Ohracenice a další)

b) Jen část cyklistické veřejnosti preferuje zpevněné (asfaltové, dlážděné a panelové) cesty a významná část cyklistů by naopak uvítala i možnost pohybu po přirozenějších a přírodě blízkých komunikacích. Značení těchto cest, zatím zcela chybí.

c) Vůbec nebylo pamatováno na lyžaře, ačkoli podmínky k provozování lyžařské turistiky jsou ve významné části CHKO Brdy velmi dobré a srovnatelné s našimi pohraničními pohořími. Návrh zřejmě vůbec se zimní turistickou sezónou v Brdech nepočítal a právě nyní jsme svědky velmi nepříjemných (a pravděpodobně i zcela zbytečných) konfliktů mezi lyžaři, dalšími návštěvníky Brd, ale především s VLS,s.p., jeho smluvními partnery a jejich zaměstnanci.

Bohužel se zdá, že není žádná ochota, především ze strany VLS, s.p., již schválený plán značených cest jakkoli dodatečně upravovat či měnit. V tomto smyslu byl zpracován i tzv. Interpretační plán CHKO Brdy, který si nechaly VLS,s.p. vypracovat a usilují o to, aby jej akceptovala i zakládaná Destinační společnost Brdy, v níž by měla mít organizace VLS.s.p. prakticky dominantní postavení. Schválený plán značených cest je přirozeně v zájmu lesního hospodáře, neboť návštěvníky Brd odkazuje důsledně jen do lokalit, kde v zásadě hospodaření v lesích nijak nepřekážejí. Určitě je však v rozporu se zájmy a potřebami návštěvníků Brd, zejména turistů a v zásadě může podstatným způsobem ohrozit (a umrtvit) rozvoj cestovního ruchu v regionu, ačkoli právě s ním se od počátku počítalo jako s důležitým prostředkem ekonomického oživení v oblasti.

2) Nyní – v zimní sezóně, naplno vystoupil problém, vyplývající z toho, že byly potřeby lyžařské turistiky v Brdech ignorovány. Lyžaři, kteří nemohou využívat vlastních tras a nezbývá jim než vzít zavděk existujícími komunikacemi, které ovšem využívají jak pěší, tak cyklisté, ale také lesní technika apod., se denně dostávají s ostatními uživateli do konfliktů, především ovšem s pracovníky VLS,s.p. a zaměstnanci smluvních partnerů VLS (těžařských společností). Nelze se dokonce zbavit silného podezření, že technika vhodné cesty v Brdech činí pro lyžaře nesjízdnými záměrně -.a to dokonce i tam, kde k tomu není ani zvláštní a rozumný důvod. Mezi návštěvnickou veřejností sílí přesvědčení, že podnik VLS testuje, co všechno si od něj ještě nechají turisté líbit. Asi není třeba zmiňovat, jak škodlivé je takové počínání, jaké napětí mezi veřejností a lesním hospodářem vzniká, jak velmi nepřispívá k pozitivnímu image, který by si podnik rád budoval a jak škodí rozvoji turismu obecně a přirozeně i zájmům obcí, jež by na něm rády profitovaly.

Níže podepsaní by velmi rádi tento a související problémy řešili smírnou cestou a jednáním, které ovšem předpokládá i ochotu a vstřícnost druhé strany a její skutečnou vůli ke kompromisu. S tím se však bohužel zatím nesetkáváme a proto se na Vás, pane ministře, obracíme tímto otevřeným dopisem, protože věříme, že využijete své autority i pozice nejvyššího představitele Ministerstva obrany, jež je zřizovatelem státního podniku VLS k tomu, abyste jeho vedení přiměl ke konstruktivnímu jednání a skutečné (a nikoli pouze deklarované) vstřícnosti vůči potřebám veřejnosti a současných i potenciálních návštěvníků Brd.

Velmi nám záleží na pohoří, kam byl lidem této země téměř celé století odpírán přístup a které vyniká mimořádnými přírodními a estetickými hodnotami a velmi nám také záleží na tom, aby region, který neprávem desítky let trpěl tím, že nemohl rozvíjet turismus tak, jako jiná atraktivní území v naší vlasti, tak mohl nyní už konečně činit a uměle a zbytečně nebyli turisté v pohoří diskriminováni na úkor jinak jakkoli důležitých zájmů jednoho hospodařícího subjektu. Proto se tímto otevřeným dopisem obracíme i na vedoucí představitele podniku VLS,s.p. a také k široké veřejnosti a současně informujeme i o tom, že podepsaní tímto zakládají přípravný petiční výbor, který se v případě nutnosti a nezbytnosti obrátí s prosbou o podporu oprávněných požadavků turistů a dalších návštěvníků Brd k veřejnosti.

Vážený pane ministře, věříme, že budete naší žádosti věnovat i ve svém jistě nesmírně náročném programu zvýšenou pozornost a přispějete svou autoritou k narovnání stále se zostřujících vztahů mezi veřejností a organizací, která je součástí Vámi řízeného rezortu.

Dovolte, abychom Vám popřáli úspěšný rok 2017 a zůstáváme s pozdravem

Martin Šálek
za přípravný petiční výbor

Přikládáme i pár aktuálních fotek z několika nástupních míst v CHKO BRDY, které dokumentují nešetrné chování zástupců VLS, s ohledem na momentální, velice příznivé sněhové podmínky v CHKO BRDY.


Martin Šálek ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:revolta Vloženo: 2017-01-22 10:45:25 IP: 176.62.232.***
No, pokud jsou takoví běžkaři jako pan Čámský , popř. Šálek a jiní schopni na všem hledat špatnosti a stále rýpat a zviditelňovat se, pak jim z vlastní zkušenosti doporučuji vystoupat na Třemošnou a potom dále do nitra Brd a vězte že pro svou aktivitu nebudou muset používat místní silniční komunikaci. Pouze je třeba si vytvořit vlastní běžecké stopy.
Autor:Libor Vloženo: 2017-01-21 21:08:09 IP: 89.102.187.***
Samozřejmě že ty běžecké stopy mají být mimo silnice. Obraťte se na experty kolem lidí objevbrdy, ti vám to snad vysvětlí. V silách normálních lidí to určitě není. V podpoře portálu je pan Čáka. Předpokládám, že tuto kapacitu podvedli a zneužili. Pochybuji, že o tom ví.
Autor:revolta Vloženo: 2017-01-21 14:38:31 IP: 176.62.232.***
Ta fotodokumentace je poněkud zavádějící, bežecké stopy by měly být mimo silnice a páteřní cesty které by měly být sjízdné . Běžkařská trať přece nemůže vést po komunikacích vážení běžkaři. Pěší turisté a cyklistě by upravenou cestu měli uvítat.
Autor:Libor Vloženo: 2017-01-21 07:00:00 IP: 89.102.187.***
Danielo nějak vašemu komentáři nerozumím, ale udělejte si sama obrázek, jakou šanci mají trvale označené běžkařské trase na páteřních obslužných komunikací. Nicméně, pokud se expert Čámský prostřednictvím svého poskoka Šálka nevzpamatuje, tak se ani žádná žádost projednávat nebude. Ona jaksi každá žádost musí mít zákonné náležitosti (zákon o správním řízení - správní řád) a vždy a jedině se podává u příslušného správního orgánu - věcně a místně příslušného. Žádost formou otevřeného dopisu náš právní systém nezná, pouze pamatuje na to, pokud je žádost podána ke správnímu orgánu, který není věcně ani místně příslušný, jako v tomto případě Příbram (správní řád - postoupení pro nepříslušnost). V tomto případě není co postupovat, protože žádost nesplňuje náležitosti podání. Je to jenom otevřený dopis, navíc někomu jinému, takže předpokládám, že skončí v zubatém faxu (skartovačka), nebo v někde v šuplíku.
Autor:Daniela Vloženo: 2017-01-20 22:57:41 IP: 88.101.2.***
Myslím, že pokud je něco nešetrné, je to právě turismus (když už tou nešetrností argumentujete)
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2017-01-20 14:18:11 IP: 176.98.110.***
Právě jsem obdržel zajímavou tiskovou zprávu příbramské radnice, kterou právě zpracovávám. Prosím vydržte asi 15 minut.
Autor:Honziš Vloženo: 2017-01-20 13:17:52 IP: 109.72.12.***
Pro světoběžníka na objevbrdy ty mapy už nakresleny jsou. Podívejte se ně. Podle mě parádní.
Autor:co dodat Vloženo: 2017-01-20 12:09:48 IP: 88.102.1.***
Snad jen to, že po Příbrami takhle vzorně posypané silnice nejsou.
Autor:L.Šlehoferová Vloženo: 2017-01-20 11:47:23 IP: 176.98.110.***
Pro Libora.Jsou ve výše uvedeném článku fakta,nebo ne ?O jakém útoku hovoříte.Nemáte ani tolik odvahy podepsat se celým jménem?
Autor:Libor Vloženo: 2017-01-20 11:39:09 IP: 193.179.186.***
Očekávaný útok JUDr. Čámského. Nic nového pod sluncem. Bez komentáře.
Autor:Světoběžník Vloženo: 2017-01-20 11:06:29 IP: 105.80.120.***
Podle mně by bylo dobré, aby tým pana starosty Vařeky nakreslil s pomocí výše uvedené iniciativy běžkařů mapu běžkařských tras celého území CHKO. Po projednání se všemi příslušnými institucemi by se pak mohlo začít pracovat na jejich značení. Všem by to bylo jasné a příští sezónu by už teoreticky mohl být klid.
Autor:František B Vloženo: 2017-01-20 10:53:50 IP: 95.105.59.***
Mám pocit, že je dobré, že se to trochu rozpohybuje a začne se jednat. Vojenské lesy mohly tušit, že se proti nim díky jejich bezohlednosti zvedne odpor. Bohužel, tuhle sezónu už asi nestihneme vyřešit, ale i tak je letos v Brdech krásně!

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

Doporučujeme!

Spolek ve čtvrtek

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka