www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

KOTLÍKOVÉ DOTACE - II. VÝZVA

2017-08-29 09:08:34 | Město Příbram ©

Dne 31. 8. 2017 vyhlašuje Krajský úřad Středočeského kraje II. Výzvu kotlíkových dotací v dotačním programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“.

Foto

(Ilustrační foto Město Příbram)

Příjem žádostí bude zahájen dne 4.10.2017 od 8,00 hod. a ukončen 29.6.2018 ve 14,00 hod., nebo do vyčerpání alokace.

Žádosti budou podávány pouze elektronicky a jsou dostupné na webové adrese: https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace.

Po vyplnění a odeslání elektronické žádosti, žadatel tuto žádost vytiskne, podepíše a s požadovanými dokumenty zašle do 20ti pracovních dnů doporučeně poštou, nebo osobně dodá na podatelnu Krajského úřadu Středočeského kraje v zalepené obálce s označením, které je možno vytisknout v dokumentech ke stažení na webových stránkách Kotlíkové dotace.

Podrobné informace o podmínkách II. Výzvy jsou uveřejněny v Programu v dokumentech ke stažení.

Dotace se vztahuje pouze na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4., a 5. emisní třídy).

K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojeného do komína a otopnou soustavu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Dokument primárně slouží k potvrzení relevantní emisní třídy stávajícího zdroje. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze u zdrojů nahrazených pře 31. 12. 2016 nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o to, že je třída kotle neznámá.

Dotace se nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů a to i v případě, že slouží k primárnímu vytápění objektu.

Nový zdroj musí splňovat směrnice EU (ekodesign). Podporované nové zdroje jsou uvedeny v seznamu výrobků a technologii pro II. Výzvu kotlíkových dotací na stránkách Státního fondu životního prostředí: https://svt.sfzp.cz/. Tento seznam je průběžně aktualizován.

Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat pouze fyzické osoby a to na území Středočeského kraje v objektech: rodinný dům, objekt k bydlení, zemědělská usedlost (s max. 3 bytovými jednotkami podle listu vlastnictví z Katastru nemovitostí). Dotace se nevztahuje na rekreační objekty. V případě více vlastníku bude k žádosti přiložen písemný souhlas, který je v dokumentech ke stažení.

Ve II. Výzvě již odpadá povinnost realizace mikroenergetického opatření.

Ve II. Výzvě nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí a kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním.

Podpora nových zdrojů tepla:

* A2 Automatický kombinovaný kotel (uhlí,biomasa), 75% ze způsobilých nákl., max. 75.000,- Kč
* A3 Ruční kotel na biomasu, 80% ze způsobilých nákl., max. 100.000,- Kč
* A3 Automatický kotel na biomasu, 80% ze způsobilých nákl., max. 120.000,- Kč
* B Tepelné čerpadlo, 80% ze způsobilých nákl., max. 120.000,- Kč
* C Plynový kondenzační kotel, 75% ze způsobilých nákl., max. 95.000,- Kč.

Uznatelné výdaje ve II. Výzvě zůstávají od 15.7.2015 za předpokladu splněných dotačních podmínek.

Žadatelé z prioritních obcí mají nárok na navýšení dotace o 7.500,- Kč
www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva/dokumenty

Povinné přílohy v listinné verzi k žádosti jsou:


* Fotodokumentace původního kotle (kotle před realizací), ze které bude zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu a komínové těleso.
* Kopie Dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva s ručním přikládáním o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla, tzn. původního kotle (kotle před realizací) napojeného na otopnou soustavu.
* Kopie smlouvy o zřízení účtu u peněžního ústavu, popř. potvrzení o vedení účtu u peněžního ústavu, případně jiný relevantní dokument dokládající vedení běžného účtu.
* Ověřená kopie dokumentu, která se týká oprávnění k zastupování konečného uživatele (např. rozhodnutí soudu), je-li konečný uživatel zastoupen oprávněnou osobou.
* Čestné prohlášení rodiče s úředně ověřeným podpisem, že je rodičem nezletilého konečného uživatele, je-li konečný uživatel zastoupen rodičem.

V případě spoluvlastnictví:
* Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu, nebo
* písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž
k rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky, nebo
* písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, nebo
* písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný
od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO NEÚSPĚŠNÉ ŽADATELE Z I. VÝZVY 2. KOLA ZE DNE 20. 4. 2017

V dokumentech ke stažení je prohlášení se souhlasem k použití zaslaných dokladů do II. Výzvy, které soužily k administraci I. Výzvy II. kola ze dne 20. 4. 2017.

Upozorňujeme žadatele, že číslo bankovního účtu, které je uvedeno v žádosti, musí být číslem účtu žadateleo kotlíkovou dotaci, na kterého je napsána. Faktura musí být vystavena na žadatele, jiný způsob není možný, protože odporuje dotačním podmínkám. Originál plné moci s úředně ověřeným podpisem, jestliže je konečný uživatel zastoupen zmocněncem.

Upozorňujeme žadatele, že faktura musí být od dodavatele označena číslem projektu CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005165 " a názvem projektu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017–2019" a musí být opatřena originálním podpisem konečného uživatele.
Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že dle sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje bude 4. října 2017 zahájeno přijímání žádostí o novou kotlíkovou dotaci. Tato akce se v minulosti setkala s velkým zájmem občanů. Protože dochází k úpravám podmínek dotace, město Příbram ve spolupráci s krajským úřadem pořádá na téma „Kotlíková dotace“ seminář.

Seminář se uskuteční v pondělí 25. září 2017 od 16:00 hodin v zasedací místnosti města, náměstí T. G. Masaryka 121, Příbram I (budova bývalého ředitelství RD).

Účastníkům budou poskytnuty informace ohledně správného vyplnění a podání žádosti a následné realizace. Nově budou žádosti přijímány pouze elektronickou cestou! Seminář je bezplatný a zájemci se mohou dostavit bez předchozího přihlašování.

Podrobné podmínky k uvedené dotaci, včetně formuláře žádosti a požadovaných příloh, budou také zveřejněny na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje od 31. 8. 2017.

Vše najdete také zde: www.sfzp.cz/clanek/873/3263/kotlikove-dotace-2-vyzva/.


Město Příbram ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

Doporučujeme!

Spolek ve čtvrtek

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka